Zasoby leśne

Nadleśnictwo Nowa Dęba należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i składa się z trzech obrębów o powierzchniach (ha): Obręb Buda Stalowska 6750,48 Obręb Dęba 10797,47 Obręb Babule 8144,26. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 25692,21 ha, a ogólna powierzchnia lasów zajmuje 21 953,8717 ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu – podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego.

Ochrona lasu

Zagrożenie dla lasów powodowane wypalaniem traw

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, oraz produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego Nadleśnictwa

Łowiectwo

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

Certyfikaty

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC i FSC® (FSC-C140114).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na pow. 3 491 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się 3 starostwa, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Tarnobrzeg, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Zakłady Metalowe Dezamet i PGKiM w Nowej Dębie, zostało powierzone prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych pracownikom Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Międzyklubowy konkurs plastyczny "DRZEWA - SZANUJMY LASY"

Międzyklubowy konkurs plastyczny "DRZEWA - SZANUJMY LASY"

    Nadleśnictwo Nowa Dęba wraz ze Stowarzyszeniem Kulturowo – Oświatowym „INTER-AKCJA” z siedzibą w Tarnobrzegu oraz Klubem Osiedlowym w Nowej Dębie organizuje z okazji „Święta Drzewa” międzyklubowy konkurs plastyczny pod hasłem: „Drzewa – Szanujmy lasy”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Nowej Dęby i Tarnobrzega.

Celem konkursu jest:

  - rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych wśród dzieci i młodzieży,

  - rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej,

  - doskonalenie warsztatu plastycznego.

    Prace będą składane w Klubie Osiedlowym w Nowej Dębie oraz w siedzibie Stowarzyszenia Kulturowo – Oświatowego „INTER-AKCJA” w Tarnobrzegu do dnia 18 października 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 22 października 2019 r.

       

Materiały do pobrania