Zasoby leśne

Nadleśnictwo Nowa Dęba należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i składa się z trzech obrębów o powierzchniach (ha): Obręb Buda Stalowska 6750,48 Obręb Dęba 10797,47 Obręb Babule 8144,26. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 25692,21 ha, a ogólna powierzchnia lasów zajmuje 21 953,8717 ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu – podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego.

Ochrona lasu

Zagrożenie dla lasów powodowane wypalaniem traw

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, oraz produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego Nadleśnictwa

Łowiectwo

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

Certyfikaty

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC i FSC® (FSC-C140114).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na pow. 3 491 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się 3 starostwa, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Tarnobrzeg, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Zakłady Metalowe Dezamet i PGKiM w Nowej Dębie, zostało powierzone prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych pracownikom Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Zagrożenia na terenie leśnym

Zagrożenia na terenie leśnym

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia związane z pracą i przebywaniem na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba:

 1. wynikające z trudnych warunków terenowych – rowy, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne;
 2. związane z ruchem pojazdów;
 3. związane z niekorzystnymi i zmiennymi warunkami atmosferycznymi (m.in. deszcz, śnieg, gołoledź, mgła, upał, mróz i inne)
 4. związane z charakterem prac w tym m.in. z pracą przy ścince i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych;
 5. wynikające z uszkodzenia drzewostanów spowodowanego klęskami biotycznymi i abiotycznymi (m.in. okiścią lub huraganowymi wiatrami) oraz wynikającymi
  z tego złomami i wywrotami;
 6. związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem, w tym z mygłowaniem i załadunkiem drewna;
 7. związane z korzystaniem z dróg komunikacyjnych;
 8. związane z obsługą urządzeń i instalacji elektrycznych oraz z pracą w pobliżu linii i instalacji teleenergetycznych;
 9. związane z pozostawieniem drzew tzw. ekologicznych;
 10. wynikające z awarii lub uszkodzeń urządzeń i maszyn;
 11. związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych;
 12. związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli oraz występujących podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych bez wstrzymywania funkcjonowania obiektów;
 13. związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli oraz z wadami konstrukcji budynków i budowli lub ich nagłym uszkodzeniem;
 14. związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych;
 15. związane z upadkiem przedmiotów z wysokości, np. gałęzi, wierzchołków;
 16. w miejscach składowania i magazynowania, na wejściach i dojściach;
 17. wynikające z pracy na wysokości;
 18. w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych;
 19. związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (np. kleszcze);
 20. wynikające z prowadzenia prac bez wstrzymywania pracy zakładu pracy;
 21. wynikające z obecności osób postronnych;
 22. ze strony materiałów i przedmiotów niebezpiecznych wniesionych przez osoby przebywające w obiekcie;
 23. pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
 24. ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
 25. odzwierzęce i inne.