Zasoby leśne

Nadleśnictwo Nowa Dęba należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i składa się z trzech obrębów o powierzchniach (ha): Obręb Buda Stalowska 6750,48 Obręb Dęba 10797,47 Obręb Babule 8144,26. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 25692,21 ha, a ogólna powierzchnia lasów zajmuje 21 953,8717 ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu – podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego.

Ochrona lasu

Zagrożenie dla lasów powodowane wypalaniem traw

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, oraz produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego Nadleśnictwa

Łowiectwo

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

Certyfikaty

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC i FSC® (FSC-C140114).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na pow. 3 491 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się 3 starostwa, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Tarnobrzeg, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Zakłady Metalowe Dezamet i PGKiM w Nowej Dębie, zostało powierzone prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych pracownikom Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Wizyta lubelskich leśników we Freiburgu

Wizyta lubelskich leśników we Freiburgu

W ramach trwającej nieprzerwanie od niespełna 25 lat partnerskiej współpracy z Dyrekcją Lasów we Freiburgu w Niemczech sześcioosobowa delegacja RDLP w Lublinie udała się do naszych zachodnich partnerów.

Delegacji przewodniczył dr inż. Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej. W gronie leśników reprezentujących lubelską dyrekcję na terenie Badenii-Wirtembergii znaleźli się również nadleśniczowie: Justyna Długosiewicz, Waldemar Kuśmierczyk, Waldemar Czajka, Marek Kołtun oraz Maciej Wójcik, specjalista SL ds. łowiectwa.

Wizyta była sposobnością do poszerzenia wiedzy z zakresu gospodarki leśnej oraz wymiany wzajemnych doświadczeń zawodowych. Kilkudniowy pobyt w lasach Schwarzwaldu rozpoczął się od zapoznania gości z charakterystyką oraz strukturą własnościową lasów Badenii-Wirtembergii. Prezydent leśny Dyrekcji Lasów we Freiburgu, dr Anja Peck przedstawiła system organizacji tamtejszych lasów "Forest BW" oraz planowane zmiany w zarządzaniu lasami w poszczególnych landach.  

Istotnym punktem były najważniejsze problemy związane z gospodarką leśną, a w szczególności sprawa gradacji szkodników. Ekspansja kornika drukarza w tamtejszych lasach warunkuje obecnie rozmiar i rodzaj pozyskiwanego drewna. Podczas wyjazdu delegacja lubelskiej dyrekcji zapoznała się z aktywną ochroną populacji kuraków leśnych (zwłaszcza głuszca) i koncepcją gospodarowania populacją jelenia na terenie Schwarzwaldu. Lubelscy leśnicy odbyli wizytę w arboretum leśnym znajdującym się w Zakładzie Doświadczalnym w Liliental oraz mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Instytutu Badawczego Leśnictwa we Freiburgu.

Miłymi akcentami pobytu był m.in. udział w koncercie rogów alpejskich, a także zwiedzanie pięknego Freiburga, które zorganizowali gospodarze wrześniowej wizyty.  Niezapomnianych wrażeń dostarczyła podróż na wyspę Mainau położoną na Jeziorze Bodeńskim. To malownicze miejsce stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Badenii-Wirtembergii. Rocznie tzw. wyspę kwiatów odwiedza ponad 1,2 mln turystów.  To właśnie tam w 1995 roku zawarto porozumienie o partnerskiej współpracy między obiema dyrekcjami, na mocy którego od tego czasu organizowane są coroczne wizyty zaprzyjaźnionych leśników.

Za nami wartościowy pobyt na terenie Dyrekcji Lasów we Freiburgu. W przyszłym roku będziemy obchodzili jubileusz 25-lecia partnerskich kontaktów między obiema dyrekcjami, dlatego też w imieniu dr inż. Marka Kamoli, dyrektora RDLP w Lublinie złożyłem na ręce Pani Dyrektor Anji Peck oficjalne zaproszenie do przyjazdu niemieckich leśników na teren naszej dyrekcji. Wizyta ta będzie okazją do podsumowania ćwierćwiecza zawodowych kontaktów z naszymi zachodnimi kolegami – podsumował zastępca dyrektora lubelskiej dyrekcji ds. gospodarki leśnej.